OVK-besiktning – allt du behöver veta för att säkerställa din fastighets ventilationssystem

05 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning är en term som har blivit allt viktigare i fastighetsbranschen. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och effektivt. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en OVK-besiktning innebär, lagkrav, fördelar och hur du kan gå tillväga för att utföra en sådan inspektion på bästa sätt.

Vad är OVK?

OVK är en inspektion som måste genomföras med jämna mellanrum för att kontrollera att byggnadens ventilationssystem uppfyller de lagar och krav som finns uppsatta för att säkerställa en god inomhusmiljö. Besiktningen ska utföras av en certifierad kontrollant och inkluderar bland annat en genomgång av ventilationssystemets tekniska prestanda, underhåll och funktion. Syftet med OVK är att granska ventilationssystemet och identifiera eventuella brister eller problem som kan leda till sämre luftkvalitet eller onödig energiförbrukning. Dålig luftkvalitet kan leda till hälsoproblem för de personer som vistas i byggnaden medan ineffektiva system kan orsaka onödigt höga energikostnader.

ovk besiktning

Lagkrav kring OVK-besiktning

Enligt svenska byggregler, i Boverkets byggregler (BBR), är fastighetsägare skyldiga att se till att OVK utförs på fastigheten. Intervallen för hur ofta en OVK ska genomföras beror på typ av byggnad och det är fastighetsägarens ansvar att se till att dessa besiktningar sker i tid. För att OVK-besiktningen ska vara giltig måste den utföras av en behörig kontrollant och ett intyg på att besiktningen är godkänd måste kunna uppvisas. För nya byggnader ska den första OVK:n genomföras inom två år efter att byggnaden tagits i bruk. Efter det krävs regelbundna kontroller. För bostäder och vissa andra byggnader ska besiktning ske var sjätte år och för skolor, daghem och vissa andra typer av byggnader var tredje år.

Fördelar med att låta genomföra en OVK

Genom att regelbundet utföra OVK besiktning kan fastighetsägare inte bara uppfylla de lagkrav som ställs på dem utan även säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för brukarna och bidra till en mer hållbar miljö. En välfungerande ventilation minskar risken för fukt- och mögelproblem, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader och eventuella hälsoproblem. En OVK kan också hjälpa till att identifiera åtgärder som kan förbättra energieffektiviteten i fastigheten. Genom att justera, rengöra eller modernisera ventilationssystemet kan fastighetsägare minska sin energiförbrukning och därmed sänka sina energikostnader samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK utförs genom en serie kontroller och mätningar av fastighetens ventilationssystem. Kontrollanten kommer bland annat att:

  • Se över systemets skick och underhåll.
  • Mäta flöden och tryck i kanaler och ventilationsutrustning.
  • Kontrollera att fläktsystem och andra tekniska komponenter fungerar som de ska.
  • Säkerställa att tillufts- och frånluftsventiler är rätt inställda.